REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LADELIZIA.PL

 

Sklep internetowy La Delizia funkcjonujący pod adresem ladelizia.pl prowadzony jest przez:

Prestige Import-Export Sp. z o.o

43-300 Bielsko-Biała u. Piłsudskiego 3

NIP: 547-005-36-40 REGON: 070395923


SPIS TREŚCI

§ 1. Postanowienia ogólne

§ 2. Składanie i realizacja zamówień
§ 3. Ceny towarów
§ 4. Formy płatności
§ 5. Dostawa i czas realizacji zamówienia
§ 6. Reklamacje
§ 7. Prawo odstąpienia od umowy
§ 8. Dane osobowe
§ 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
§ 10. Postanowienia końcowe

Słowniczek
 

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Konto –nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto. 

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.

Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

Punkt odbioru – punkt znajdujący się pod adresem Prestige Włoskie Delikatesy, ul. Piłsudskiego 3, 43-300 Bielsko-Biała

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy La Delizia prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem ladelizia.pl


§ 1. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem ladelizia.pl

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:


- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.


5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Klienta urządzenia z dostępem do Internetu i przeglądarki internetowej.

6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sklep La Delizia zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu ladelizia.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.


§ 2. Składanie i realizacja zamówień


1. Dokonywanie zakupów:

Klient, może dokonać zakupu towaru, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu La Delizia 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia w następujący sposób:

a) po zarejestrowaniu się - w przypadku nowego Klienta, lub zalogowaniu - w przypadku Klienta, który ma już konto Klienta w Sklepie,

b) bez rejestracji (szybkie zakupy);


2. Rejestracja Klienta w Sklepie Internetowym:

- Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

- Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Sklep La Delizia może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.


3. Zawarcie umowy sprzedaży.

a) W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

b) Wybrane przez Klienta towary powinny być dodane do koszyka.

c) W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru.

d) Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m.in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

e) W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

f) Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze sklepem La Delizia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

g) Sklep może anulować zamówienie w przypadku, gdy:

Klient nie opłacił Zamówienia z przedpłatą w ciągu 7 dni od jego złożenia;
podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości.
h) Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na potwierdzenie przyjęcia Zamówienia skontaktować się z Klientem przy użyciu adresu e-mail albo numeru telefonu podanego podczas procesu składania zamówienia (Klient składający Zamówienie jako niezarejestrowany) lub zapisanego w zakładce Moje konto (Klient zarejestrowany) i: 

poinformować Klienta o wydłużonym terminie realizacji Zamówienia na dany Towar/Towary, wskazując równocześnie jaki jest to termin;
zweryfikować prawidłowość podanych przez Klienta w Zamówieniu danych, jeżeli budzą one uzasadnione wątpliwości odnośnie ich poprawności;
wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące szczegółów złożonego przez Klienta Zamówienia.
i) Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

§ 3. Ceny towarów


1. Ceny Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie umieszczone są przy danym Towarze.

2. Wszystkie podawane na stronie Sklepu ceny: 

- wyrażone są w złotych polskich;

- zawierają podatek VAT;

- nie zawierają kosztów przesyłki. 

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana na oficjalnej stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.

4. Ceny Towarów podane w Sklepie internetowym obowiązują tylko w ofercie internetowej, sprzedaży e-mailowej lub sprzedaży telefonicznej i nie dotyczą cen prezentowanych w sklepie stacjonarnym.

§ 4. Formy płatności

1.Zapłaty za zakupione towary przez stronę internetową Sklepu Klient może dokonać:

a) osobiście, płacąc gotówką, kurierowi, w paczkomacie lub pracownikowi sklepu stacjonarnego, w którym nastąpił odbiór zamówienia w przypadku, gdy wybraną formą płatności jest „płatność przy odbiorze”

b) płatnością on-line, płacąc przelewem elektronicznym, bankowym bądź kartą kredytową. W tym przypadku realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności,

 

§ 5. Dostawa i Czas realizacji zamówienia


1. Na stronie Sklepu przy każdym Towarze podana jest dostępność tego Towaru. Przez dostępność rozumieć należy czas potrzebny Sklepowi do przygotowania danego zamówienia i przekazania go do wysyłki. Czas, w jakim Sklep przekaże zamówiony Towar do wysyłki do Klienta, nie jest równoznaczny z czasem koniecznym do jego dostarczenia Klientowi za pośrednictwem wybranej formy dostawy. Termin otrzymania przez Klienta przesyłki wynosi orientacyjnie czas: dostępności towaru + przewidywany czas dostawy, i nie może przekraczać 30 (trzydziestu) dni od dnia zawarcia umowy.

W razie opóźnienia Sklepu z realizacją zamówienia w terminie 30 (trzydziestu) dni, Klient ma prawo wyznaczyć dodatkowy termin na realizację zamówienia, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy.


2. Wysyłka Towarów następuje po skompletowaniu całości zamówienia, czyli po upływie najdłuższego terminu dostępności dla zamówionych Towarów. W przypadku złożenia zamówienia na Towary, w których przynajmniej 1 (jeden) z nich ma termin dostępności dłuższy niż 7 (siedem) dni, Sklep zaoferuje Klientowi podział zamówienia, z którego Klient ma prawo skorzystać według własnego uznania.


3. Towary dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem kuriera Inpost lub do paczkomatu Inpost zgodnie z wybranym przez niego sposobem dostawy.


4. Termin otrzymania przez Klienta Towaru uzależniony jest od rodzaju Towaru i wybranego przez niego sposobu dostawy i wynosi:

- za pośrednictwem kuriera Inpost: 1-2 dni robocze + czas dostępności towaru;

- w Paczkomacie Inpost (dostawa towaru do wybranego Paczkomatu): 1-2 dni robocze + czas dostępności towaru;

- odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym: 1 dzień roboczy + czas dostępności towaru;

5. Koszt dostawy jest zależny od sposobu dostawy i formy płatności. Cennik zawierający koszty dostawy jest dostępny pod adresem: ladelizia.pl/koszty-wysylki

 

§ 6. Reklamacje


1. Wszystkie Towary znajdujące się w ofercie Sklepu są Towarami oryginalnymi i niewadliwymi. 


2. Sklep jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Towary niewadliwe. W przypadku, gdy dostarczony Towar okaże się wadliwy (niezgodny z umową), Klient ma prawo złożyć reklamację wraz ze wskazaniem żądania:

1) obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad. Jeżeli Klientem jest konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

2) wymiany rzeczy na wolną od wad. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca inny niż osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, Sklep może odmówić wymiany towaru na wolny od wad także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę towaru.


3. W przypadkach określonych w ust. 2 Klient ma prawo złożyć reklamację bezpośrednio w Sklepie. 


4. Pierwszym etapem reklamacji jest kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ladelizia@prestigeimportexport.pl lub telefonicznie pod numerem +48 668 880 910 . Następnie w celu skorzystania ze swoich uprawnień Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego towaru i opisu przyczyn jego reklamacji lub złożenia takiej reklamacji w sklepie stacjonarnym w Bielsku-Białej na ul. Piłsudskiego 3.

W przypadku odesłania reklamowanego towaru bezpośrednio do centrali firmy, prosimy
o przesłanie towaru na następujący adres:


Prestige Import-Export Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 3 

43-300 Bielsko-Biała

z dopiskiem: "reklamacja" 


W celu zgłoszenia reklamacji Klient może skorzystać z formularza przygotowanego przez Sklep. 


5. W przypadku, gdy Klient odeśle reklamowany Towar, Sklep zwróci mu koszt nadania takiej przesyłki na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Reklamację można złożyć również w naszym sklepie stacjonarnym Prestige Włoskie Delikatesy w Bielsku-Białej przy ul. Piłsudskiego 3 w takiej sytuacji Klient nie musi odsyłać Towaru i ponosić z tego tytułu kosztów.


6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne i wymagają uzupełnienia – przed rozpoznaniem reklamacji Sklep zwróci się do Klienta o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie.


7. Reklamacje Towaru są rozpatrywane przez Sklep w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji przez Sklep.


8. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wykona wskazane przez Klienta żądania zgodnie z przysługującymi mu prawami wymienionymi w niniejszym paragrafie.

W razie odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.


9. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli wada Towaru jest nieistotna.


10. Istnieje również możliwość zaoferowania przez Sklep innego Towaru w zamian za Towar reklamowany, w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, ale zgoda na jego wysłanie wymaga potwierdzenia przez Klienta w drodze e-mailowej przyjęcia takiej propozycji.

 

§7. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail: ladelizia@prestigeimportexport.pl lub telefonicznie pod numerem +48 668 880 910 . W przypadku przygotowania zamówienia do wysłania, odstąpienie od umowy przez konsumenta oraz kupującego uprzywilejowanego, następuje na zasadach określonych w ust. 2-5.


2. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, konsument oraz kupujący uprzywilejowany może odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, składając oświadczenie woli w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia:

a) odebrania Towaru przez kupującego  lub kupującego uprzywilejowanego lub wskazaną przez nich osobę trzecią,

b) odebrania ostatniego Towaru w przypadku zamówień więcej niż jednego Towaru dostarczanych partiami,

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a odstępujący od umowy jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym dokonano odstąpienia od umowy. Jeżeli odstępujący od umowy wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu odstępującemu od umowy poniesionych przez niego kosztów, przekraczających koszty zwykłego sposobu dostarczenia.

Odstępujący od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.


Odstępujący od umowy ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru związane z dostarczeniem Towaru do Sklepu.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać: określenie adresata (zgodnie z danymi podanymi poniżej) datę zawarcia umowy/odbioru Towaru, imię, nazwisko oraz adres odstępującego od umowy, informację o przedmiocie odstąpienia, oraz stwierdzenie dotyczące odstąpienia od umowy ze Sklepem, jak również – w przypadku oświadczenia w wersji papierowej - powinno być podpisane.

Odstępując od umowy można skorzystać z formularza przygotowanego przez Sklep lub formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać listownie w wersji papierowej pod wskazany niżej adres albo przesłać przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail: ladelizia@prestigeimportexport.pl albo kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem +48 668 880 910.


Prestige Import-Export Sp. z o.o. Włoskie Delikatesy

ul. Piłsudskiego 3 43-300 Bielsko-Biała

z dopiskiem: "zwrot"


4. Prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej produktów nietrwałych lub z krótkim terminem przydatności nie przysługuje.


5. Zwracane produkty spożywcze nie powinny nosić śladów zużycia czy prób otwarcia.


6. Zwrot środków pieniężnych odstępującego od umowy nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyto przy płatności, chyba że odstępujący od umowy wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, z zastrzeżeniem ust. 7.


7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od odstępującego od umowy do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez odstępującego od umowy dowodu jego odesłania.


§ 8. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.


2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.


4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.


5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:

- dostępu do swoich danych osobowych,
- ich sprostowania,
- usunięcia,
- ograniczenia przetwarzania,
- przeniesienia danych do innego administratora 
- a także prawo:
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f  RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych znajdujących się na początku tego regulaminu.

7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

- mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
- pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
- bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
- internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks§ 10. Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prestige Import-Export  Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).

W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

;

WizjaNet ©